Inside this Book

If you make use of this material, you may credit the authors as follows:

E Gibson Barbara et al. (Editors), "Manipulating practices", Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing), 2018, DOI: 10.23865/noasp.29, License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

"Manipulating practices is the first ever collection of critical physiotherapy studies and comes at a time of unprecedented change in the profession. Written as a collaboration between 20 authors, many members of the Critical Physiotherapy Network (CPN), the book uncovers the growing body of critical thinking now emerging in physiotherapy. From topics as diverse as 21st century education, ethics, evidence-based practice, touch, and equine therapy; and approaches as varied as disability and performance studies, feminism, logic, narrative theory, new materialism, and phenomenology, the book explores ways of thinking ‘otherwise’ about physiotherapy. Over 16 chapters written by authors from six different countries, Manipulating practices offers insights from some of physiotherapy’s most radical thinkers. The book is also an innovative venture into open source publishing, making it entirely free to download and read. In keeping with the objectives of the CPN, the chapters expose a range of concepts, ideas and practices to critical scrutiny, and reflect the profession’s growing interest in critiquing taken-for-granted ways of practicing and thinking. Manipulating practices will be of interest to clinicians, lecturers, policy-makers, researchers and students, and will provide new impetus to help physiotherapists imagine how the profession might grow and develop into the future."||"«Manipulating practices» er den første vitenskapelige antologien som samler kritiske studier innen fysioterapi, og lanseres i en tid der profesjonen er preget av store forandringer. Antologien representerer et samarbeidsprosjekt mellom 20 forskere, hvor majoriteten er medlemmer av Critical Physiotherapy Network (CNP) – et internasjonalt nettverk av forskere og klinikere fra hele verden. Antologien synliggjør den økende tendensen til kritisk tenkning som er i ferd med å vokse frem innenfor fysioterapi. Gjennom å fokusere på varierte tema som utdanning, etikk, evidensbasert praksis, berøring og terapiridning, samt en bred tilnærming som inkluderer funksjonshemming, performance-studier, feminisme, logikk, narrativ teori, ny materialisme og fenomenologi, utforsker antologien nye og annerledes tanker om fysioterapi som fag og profesjon. Antologiens 16 kapitler er skrevet av forskere fra seks ulike land og gir innsikt i forskningen til noen av de mest radikale forskerne i det internasjonale fysioterapimiljøet. Boken er også innovativ gjennom at den publiseres som open access, hvilket betyr at den kan lastes ned og leses gratis og dermed gjøres allment tilgjengelig. I tråd med ambisjonen for CPN, utforskes en rekke ulike begreper, ideer og praktiske tilnærminger relatert til kritisk tenkning innenfor fysioterapi. Slik gjenspeiles også profesjonens økende interesse for å kritisere etablerte måter å praktisere og tenke på, som tidligere har vært tatt for gitt. «Manipulating practices» vil være av interesse for forskere, klinikere, forelesere, politikere og studenter. Antologien vil forhåpentligvis bidra med nye impulser med henblikk på hvordan fysioterapiprofesjonen vil vokse og utvikle seg fremover."

Keywords

Critical Physiotherapy, Physiotherapy, Critical Physiotherapy Network (cnp), Fysioterapi, Kritisk Fysioterapi, Causality, Disability, Ethics, Physical Therapy

Rights | License

Except where otherwise noted, this item has been published under the following license:

Takedown policy

If you believe that this publication infringes copyright, please contact us at info@jecasa-ltd.com and provide relevant details so that we can investigate your claim.